اعداد درزبان فرانسوی

اعداد درزبان فرانسوی

اعداد درزبان فرانسوی

یادگیری اعداد در زبان فرانسوی به شما کمک می‌کند،تا تنوع لغات بیشتری در این زبان را تجربه کنید.

یادگیری اعداد به فرانسوی از جمله دروس اولیه‌ای است که در فرآیند یادگیری زبان فرانسوی باید بیاموزید.

شاید فکر کنید که اعداد در مکالمات روزانه مورد استفاده قرار نمی گیرند و یادگیری آنها حیاتی نیست.اما این یک باور غلط است زیرا اعداد در زبان‌های مختلف جایگاه ویژه‌ای دارند و دقیقا در جایی که فکرش را هم نمی‌کنید به کارتان می‌آیند.

در این مطلب با ما همراه شوید تا با پرکاربردترین اعداد در فرانسوی آشنا شوید.

اعداد درزبان فرانسوی

عدد فرانسوی تلفظ
۰  zéro  [zay-ro]
۱  un [uh]
۲  deux [duhr]
۳  trois [twa]
۴  quatre [katr]
۵  cinq [sank]
۶  six [sees]
۷  sept [set]
۸  huit [weet]
۹  neuf [nurf]
۱۰  dix [dees]
۱۱  onze [onz]
۱۲  douze [dooz]
۱۳  treize [trez]
۱۴  quatorze [katorz]
۱۵  quinze [kanz]
۱۶  seize [sez]
۱۷  dix-sept [dee-set]
۱۸  dix-huit [dees-weet]
۱۹  dix-neuf [dees-nurf]
۲۰  vingt [van]
۲۱  vingt et un [vant-ay-uh]
۲۲  vingt-deux [van-duhr]
۲۳  vingt-trois [van-twa]
۲۴  vingt-quatre [van-katr]
۲۵  vingt-cinq [van-sank]
۲۶  vingt-six [van-sees]
۲۷  vingt-sept [van-set]
۲۸  vingt-huit [van-weet]
۲۹  vingt-neuf [van-nurf]
۳۰  trente [tront]
۳۱  Trente et un [tront ay-uh]
۳۲  Trente-deux [tront-durh)
۳۳  Trente-trois [tront-twa)
۳۴  Trente-quatre [tront-katr)
۳۵  Trente-cinq [tront-sank)
۳۶  Trente-six [tront-sees)
۳۷  Trente-sept [tront-set)
۳۸  Trente-huit [tront-weet)
۳۹  Trente-neuf [tront-nurf)
۴۰  quarante [karont]
۴۱  quarante et un [karont-ay-uh]
۴۲  quarante-deux [karont-deux]
۴۳  quarante-trois [karont-twa]
۴۴ quarante-quatre [karont-katr]
۴۵ quarante-cinq [karont-sank]
۴۶ quarante-six [karont-sees]
۴۷ quarante-sept [karont-set]
۴۸ quarante-huit [karont-weet]
۴۹ quarante-neuf [karont-nurf]
۵۰  cinquante [sank-ont]
۵۱  cinquante et un [sank-ont-ay-uh]
۵۲  cinquante-deux [sank-ont-deux]
۵۳ cinquante-trois [sank-ont-twa]
۵۴ cinquante-quatre [sank-ont-katr]
۵۵ cinquante-cinq [sank-ont-sank]
۵۶ cinquante-six [sank-ont-sees]
۵۷ cinquante-sept [sank-ont-set]
۵۸ cinquante-huit [sank-ont-weet]
۵۹ cinquante-neuf [sank-ont-nurf]
۶۰  soixante [swa-sont]
۶۱  soixante et un [swa-sont-ay-un]
۶۲  soixante-deux [swa-sont-dur]
۶۳ soixante-trois [swa-sont-twa]
۶۴ soixante-quatre [swa-sont-katr]
۶۵ soixante-cinq [swa-sont-sank]
۶۶ soixante-six [swa-sont-sees]
۶۷ soixante-sept [swa-sont-set]
۶۸ soixante-huit [swa-sont-weet]
۶۹ soixante-neuf [swa-sont-nurf]
۷۰  soixante-dix [swa-sont-dees]
۷۱  soixante-et-onze [swa-sont-ay-onz]
۷۲  soixante-douze [swa-sont-dooz]
۷۳ soixante-treize [swa-sont-trez]
۷۴ soixante-quatorze [swa-sont-katorz]
۷۵ soixante-quinze [swa-sont-kanz]
۷۶ soixante-seize [swa-sont-sez]
۷۷ soixante-dix-sept [swa-sont-dee-set]
۷۸ soixante-dix-huit [swa-sont-dees-weet]
۷۹ soixante-dix-neuf [swa-sont-dees-nurf]
۸۰  quatre-vingt [kat-ra-van]
۸۱  quatre-vingt-un [kat-ra-vant-uh]
۸۲  quatre-vingt-deux [kat-ra-van-dur]
۸۳ quatre-vingt-trois [kat-ra-van-twa]
۸۴ quatre-vingt-quatre [kat-ra-van-katr]
۸۵ quatre-vingt-cinq [kat-ra-van-sank]
۸۶ quatre-vingt-six [kat-ra-van-sees]
۸۷ quatre-vingt-sept [kat-ra-van-set]
۸۸ quatre-vingt-huit [kat-ra-van-weet]
۸۹ quatre-vingt-neuf [kat-ra-van-nurf]
۹۰  quatre-vingt-dix [kat-ra-van-dees]
۹۱  quatre-vingt-onze [kat-ra-van-onz]
۹۲  quatre-vingt-douze [kat-ra-van-dooz]
۹۳ quatre-vingt-treize [kat-ra-van- trez]
۹۴ quatre-vingt-quatorze [kat-ra-van-katorz]
۹۵ quatre-vingt-quinze [kat-ra-van- kanz]
۹۶ quatre-vingt-seize [kat-ra-van- sez]
۹۷ quatre-vingt-dix-sept [kat-ra-van- dee-set]
۹۸ quatre-vingt-dix-huit [kat-ra-van- dees-weet]
۹۹ quatre-vingt-dix-neuf [kat-ra-van- dees-nurf]
۱۰۰  cent [son]

آموزش زبان فرانسه در آموزشگاه زبان آفر

اگر قصد سفر به کشور فرانسه را دارید می توانید با شرکت در کلاس های حضوری و آنلاین آموزشگاه زبان آفر،در مدت زمان کوتاه به نتیجه دلخواه دست یابید.

افرادی که برای نیاز های مختلف مانند مهاجرت کاری یا مهاجرت تحصیلی نیاز به یادگیری زبان فرانسوی دارند می توانند با شرکت در کلاس های حضوری ما به هدف موردنظرشان دست یابند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های خصوصی و گروهی آموزشگاه آفر با ما در تماس باشید.