شغل به اسپانیایی

شغل به اسپانیایی

شغل به اسپانیایی

با سفر و یا مهاجرت به کشور اسپانیا ممکن است کسی از شما در مورد شغلتان سوال بپرسد.

و یا برای پیداکردن شغل مناسب خود، نیاز به دانستن شغل های مختلف داشته باشید.

در این قسمت قصد داریم شما را شغل های مختلف در این زبان آشنا کنیم.

شغل به اسپانیایی

معلم
panadero

/pˌanaðˈɛɾɔ /

نانوا
cocinero

/kˌoθinˈɛɾɔ /

آشپز
contador

/kˌɔntaðˈɔɾ /

حسابدار
ingeniero

/ˌiŋxenjˈɛɾɔ /

مهندس
actor

/aktˈɔɾ /

بازیگر
abogado

/ˌaβoɣˈaðo /

وکیل
secretario

/sˌekɾetˈaɾjo /

منشی
policía

/pˌoliθˈia /

افسر پلیس
vendedor

/bˌɛndeðˈɔɾ /

فروشنده

bombero

/bɔmbˈɛɾɔ /

 

پیشخدمت
presidente

/pɾˌesiðˈɛnte /

رئیس‌جمهور
jefe

/xˈefe /

رئیس
colega

/kolˈeɣa /

همکار
oficina

/ˌofiθˈina /

اداره
fábrica

/fˈaβɾika /

کارخانه
mecánico

/mekˈaniko /

مکانیک
arquitecto

/ˌaɾkitˈekto /

معمار
artista

/aɾtˈista /

هنرمند
chófer

/tʃˈɔfɛɾ /

راننده
carnicero

/kˌaɾniθˈɛɾɔ /

قصاب
empresario

/ˌempɾesˈaɾjo /

تاجر
soldado

/sɔlðˈaðo /

سرباز
técnico

/tˈɛkniko /

تکنسین
empleado

/ˌempleˈaðo /

کارمند
empleador

/ˌempleaðˈɔɾ /

کارفرما
empleado público

/ˌempleˈaðo pˈuβliko /

کارمند دولت
trabajo

/tɾaβˈaxo /

کار
salario

/salˈaɾjo /

حقوق
médico

/mˈɛðiko /

پزشک
dentista

/dɛntˈista /

دندان‌پزشک
enfermero

/ˌɛmfɛɾmˈɛɾɔ /

پرستار
profesor

/pɾˌofesˈɔɾ /

معلم
panadero

/pˌanaðˈɛɾɔ /

آموزش زبان اسپانیایی در آموزشگاه زبان آفر

اولین لازمه پیداکردن شغل در کشور اسپانیا تسلط به زبان اسپانیایی می باشد.این نشان دهنده تعهد به ادغام در فرهنگ و علاقه به ماندن در این کشور خواهد بود.

امروزه افراد زیادی برای کار به کشور اسپانیا مهاجرت می کنند.

اگر شماهم قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید می توانید با شرکت در کلاس های فشرده آموزشگاه زبان آفر به همراه اساتید مجرب در مدت زمان کوتاه به این زبان مسلط شوید.

برای افرادی که تمایل به شرکت در کلاس های حضوری ندارند کلاس های آنلاین در نظرگرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های خصوصی و گروهی آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.