گرامر future perfect continuous در انگلیسی

گرامر future perfect continuous در انگلیسی

گرامر future perfect continuous در انگلیسی

آموزش گرامر future perfect continuous در انگلیسی

گرامر future perfect continuous در انگلیسی

Future perfect continuous یک زمان گرامری در انگلیسی است که برای بیان عملی که تا یک زمان خاص در آینده ادامه داشته و تمام شده استفاده می‌شود. برای ساختن این زمان از “will have been” به عنوان فعل کمکی، فعل اصلی با ing (شکل مصدر + ing) و مضافت جمله استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “By next year, I will have been working here for five years.” (تا سال آینده، من پنج سال در اینجا کار کرده‌ام.)

در این جمله، “will have been” فعل کمکی است، “working” فعل اصلی به شکل ing است و “here” مضافت جمله است. این جمله نشان می‌دهد که فرد تا زمان خاصی در آینده (در اینجا تا سال آینده) در جایی کار می‌کند و این کار از گذشته تا آینده ادامه داشته است.

با استفاده از این زمان، ما تاکید می‌کنیم که عملی در آینده آغاز شده، ادامه داشته و تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت. این زمان معمولاً برای تاکید بر مدت زمان یک عمل در آینده استفاده می‌شود، به عنوان مثال: “By the time you arrive, I will have been waiting for two hours.” (تا زمانی که شما برسید، من دو ساعت است که منتظر هستم.)

کاربرد(گرامر future perfect continuous در انگلیسی)

کاربردهای زمان آینده کامل پیوسته عبارتند از:

  1. تاکید بر مدت زمانی در آینده: زمانی که می‌خواهیم تاکید کنیم که یک عمل یا وضعیت تا یک زمان خاص در آینده ادامه داشته و تا زمان مشخصی ادامه خواهد داشت، از این زمان استفاده می‌کنیم.
  2. پیش‌بینی درباره آینده و مدت زمان عمل: وقتی که می‌خواهیم درباره آینده و مدت زمانی که یک عمل ادامه خواهد داشت پیش‌بینی کنیم، از این زمان استفاده می‌کنیم.
  3. برنامه‌ریزی و تداوم عملیات: در زمان برنامه‌ریزی و صورت‌بندی عملیاتی، ممکن است بخواهیم تاکید کنیم که چه مدتی یک فعالیت انجام خواهد شد یا تا چه زمانی ادامه دارد. در این حالت نیز از زمان آینده کامل پیوسته استفاده می‌کنیم.

حالت مثبت

در حالت مثبت زمان آینده کامل پیوسته، از الگوی زیر استفاده می‌شود:

Subject + will have been + Verb (ing form) + Object/Complement

مثال:

  • She will have been studying English for five years by next month. (او تا ماه آینده پنج سال است که دارد انگلیسی می‌خواند.)

در این جمله، فاعل “She” است، فعل کمکی “will have been” است، فعل اصلی “studying” به شکل ing است و مضافت جمله “English” است.

حالت منفی

گرامر future perfect continuous در انگلیسی

در حالت منفی زمان آینده کامل پیوسته، از الگوی زیر استفاده می‌شود:

Subject + will not (won’t) have been + Verb (ing form) + Object/Complement

مثال:

  • They won’t have been living in that house for ten years by the end of this year. (آنها تا پایان امسال ده سال در آن خانه زندگی نخواهند کرد.)

در این جمله، فاعل “They” است، فعل کمکی منفی “won’t have been” است، فعل اصلی “living” به شکل ing است و مضافت جمله “in that house” است.

حالت سوالی

در حالت سوالی زمان آینده کامل پیوسته، از الگوی زیر استفاده می‌شود:

Will + Subject + have been + Verb (ing form) + Object/Complement + ?

مثال:

  • Will they have been working at this company for ten years by next month? (آیا آنها تا ماه آینده ده سال در این شرکت کار کرده‌اند؟)

در این جمله، فعل کمکی سوالی “Will” است، فاعل “they” است، فعل کمکی “have been” است، فعل اصلی “working” به شکل ing است و مضافت جمله “at this company” است.

یادگیری زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر-رشت

گرامر future perfect continuous در انگلیسی

بهترین گزینه برای یادگیری زبان انگلیسی،موسسه زبان آفر!

آیا می‌خواهید به راحتی و با اعتماد بنفس به زبان انگلیسی صحبت کنید؟ موسسه زبان آفر با برنامه‌های آموزشی خاص و متنوع، به شما کمک می‌کند تا به مهارت‌های زبان انگلیسی خود افزوده کنید.

✔️ حضور مدرسان با تجربه ✔️ برنامه‌های آموزشی سفارشی شده برای تأمین نیازهای شما ✔️ فرصت‌های مکالمه فعال و عملی ✔️ محیطی دوستانه و پشتیبانی دائمی

با موسسه زبان آفر، به دنیای جدیدی از امکانات و فرصت‌های زبانی وارد شوید. همین حالا ثبت‌نام کنید و از تجربه‌ی یادگیری لذت ببرید!