گرامر gerund در انگلیسی

گرامر gerund در انگلیسی

گرامر gerund در انگلیسی

آموزش گرامر gerund در انگلیسی

گرامر gerund در انگلیسی

در انگلیسی، gerund یکی از انواع افعال مصدری است که به شکل اسم بکار می‌رود. gerund همانند یک اسم عمل عمل معین را نشان می‌دهد. برای ساختن gerund از فعل به صورت مصدر با ing استفاده می‌شود.

برای مثال:

 • “Reading is my favorite hobby.” در اینجا “reading” یک gerund است که به معنای عمل خواندن است.
 • “She enjoys swimming in the ocean.” در اینجا “swimming” نیز یک gerund است که به معنای عمل شنا کردن است.
 • “I like cooking dinner for my family.” اینجا “cooking” gerund است و به معنای عمل آشپزی کردن است.

Gerund می‌تواند به عنوان فاعل، مفعول، یا قسمتی از اسمی که برای انجام وظایف گوناگون در جمله استفاده شود. از gerund معمولاً برای بیان عادت‌ها، علایق، و فعالیت‌های مداوم استفاده می‌شود.

گرامر gerund در انگلیسی

 چند مثال دیگر از استفاده‌های gerund در جمله :

 1. به عنوان فاعل:
  • “Swimming is great exercise.”
  • “Studying requires concentration and dedication.”
  • “Eating healthy foods is important for your well-being.”
 2. به عنوان مفعول:
  • “She enjoys dancing.”
  • “He avoids eating junk food.”
  • “They admitted making a mistake.”
 3. به عنوان قسمتی از اسمی:
  • “I have a passion for hiking.”
  • “His fear of flying prevents him from traveling.”
  • “We discussed the possibility of moving to a new city.”

Gerund می‌تواند با حروف اضافه مختلفی مانند “of”, “for”, “to”, “in” و غیره به کار رود. معمولاً gerund باعث می‌شود جمله به شکل محاوره‌ای و طبیعی‌تری بنویسید و بیان کنید که چه کارهایی یا فعالیت‌هایی شما یا دیگران دوست دارند یا انجام می‌دهند.

ادامه گرامر:

Gerund همچنین می‌تواند با فعل‌های مدال مانند “can”, “could”, “should”, “would” و غیره به کار رود تا بیان کند که چه کارهایی ممکن یا مناسب است.

گرامر gerund در انگلیسی

برای مثال:

 • “You should try reading more books.”
 • “We could consider going to the beach tomorrow.”
 • “They would enjoy visiting the art gallery.”

Gerund همچنین می‌تواند به شکل جملات مجهول نیز به کار برود:

 • “The car needs washing.”
 • “The report requires updating.”
 • “The window was broken during the storm.”

در نهایت، gerund می‌تواند با ضمایر ملکی (possessive pronouns) مانند “my”, “your”, “his”, “her”, “its”, “our”, “their” و اسم‌های ملکی (possessive nouns) همراه شود:

 • “I appreciate your helping me with this project.”
 • “She insisted on his attending the meeting.”
 • “They don’t mind our using their computer.”

با استفاده از gerund، می‌توانید موارد مختلفی از جملات ساخته و انواع مختلفی از ایده‌ها و مفاهیم را به صورت طبیعی و روان انتقال دهید.

 لیست gerund

گرامر gerund در انگلیسی

 چند مثال:

 1. Swimming
 2. Reading
 3. Cooking
 4. Running
 5. Writing
 6. Singing
 7. Dancing
 8. Playing
 9. Studying
 10. Painting

تعدادی gerund دیگر :

 1. Gardening
 2. Traveling
 3. Teaching
 4. Learning
 5. Drawing
 6. Sleeping
 7. Eating
 8. Listening
 9. Speaking
 10. Helping

چند gerund دیگر:

 1. Working
 2. Cleaning
 3. Organizing
 4. Communicating
 5. Exercising
 6. Volunteering
 7. Researching
 8. Exploring
 9. Designing
 10. Programming
گرامر gerund در انگلیسی

گرامر gerund در انگلیسی

یادگیری سریع زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان آفر

گرامر gerund در انگلیسی

آموزش زبان در یک آموزشگاه زبان آفر می‌تواند یک روش مؤثر برای یادگیری زبان باشد، و آموزشگاه زبان آفر برنامه‌ها و دوره‌هایی برای یادگیری سریع زبان انگلیسی ارائه می دهد. این دوره‌ها  به تمرکز بر روی مکالمه، شنیداری، خواندن و نوشتن زبان انگلیسی می‌پردازند تا زبان آموزان را در تمامی مهارت‌های زبانی تقویت کنند.

برخی از ویژگی‌های یک دوره یادگیری زبان سریع در موسسه زبان آفر  عبارت است  از:

 1. استفاده از منابع متنوع: استفاده از کتاب‌ها، ویدیوها، صوتیات، و فعالیت‌های تعاملی مختلفی می‌تواند به زبان آموزان کمک کند تا همه جوانب زبان را تقویت کنند.
 2. تمرکز بر روی مهارت‌های عملی: تمرکز بر روی مکالمه و شنیداری و تمرین‌های واقعی می‌تواند به زبان آموزان کمک کند تا به سرعت زبان را به کار ببرند.
 3. محیط فعال و پشتیبانی: محیط‌هایی  فراهم می‌آوریم تا زبان آموزان در مواجهه با زبان بیشتر تمرین کنند و از طریق ارائه بازخورد و پشتیبانی به آن‌ها کمک می کنیم تا فرایند یادگیری آن ها سریع تر شود.

با انتخاب یک دوره آموزشی مناسب در آموزشگاه زبان آفر و بهره‌مندی از فرصت‌ها و منابع آموزشی موجود، می‌توانید به طور مؤثر زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

گرامر gerund در انگلیسی