گرامر possessive pronouns در انگلیسی

گرامر possessive pronouns در انگلیسی

گرامر possessive pronouns در انگلیسی

آموزش گرامر possessive pronouns در انگلیسی

گرامر possessive pronouns در انگلیسی

در انگلیسی، possessive pronouns برای نشان دادن مالکیت یا تعلق یک چیز به فرد یا چیزی استفاده می‌شوند. این افعال شامل “my”، “your”، “his”، “her”، “its”، “our” و “their” می‌شوند. به عنوان مثال، “This is my book” به معنای “این کتاب من است” است.

علاوه بر اینها، possessive pronouns به صورت غیر مستقیم هم می‌توانند استفاده شوند. به عنوان مثال، به جای گفتن “That is John’s car” می‌توانیم بگوییم “That car is his” که به معنای “آن ماشین متعلق به او است” است. این افعال برای نشان دادن مالکیت یا تعلق یک چیز به یک فرد یا چیزی در جملات استفاده می‌شوند.

به علاوه، possessive pronouns برای اشاره به اشیاء، حیوانات، افراد و حتی افکار یا مفاهیمی که مالکیت یا تعلق به یک فرد یا گروه دارند، استفاده می‌شوند. این افعال به صورت مستقیم بعد از یک اسم می‌آیند یا به عنوان ضمیر در جمله قرار می‌گیرند و مالکیت یا تعلق را نشان می‌دهند، مانند “This house is ours” که به معنای “این خانه مالکیت ما است” است.

لیست گرامر possessive pronouns در انگلیسی

لیست possessive pronouns:

 1. My
 2. Your
 3. His
 4. Her
 5. Its
 6. Our
 7. Their

کابرد

گرامر possessive pronouns در انگلیسی

اینها چندین کاربرد مختلف دارند:

 1. نشان دادن مالکیت: این گرامرها برای نشان دادن مالکیت یا تعلق یک چیز به یک فرد یا گروه از افراد استفاده می‌شوند. به عنوان مثال: “This is my car” (این ماشین من است).
 2. اشاره به مالکیت: این گرامرها برای اشاره به مالکیت یک فرد یا گروه از افراد به صورت غیر مستقیم استفاده می‌شوند. به عنوان مثال: “That book is hers” (آن کتاب متعلق به او است).
 3. نشان دادن ارتباط: این گرامرها می‌توانند برای نشان دادن ارتباط یا تعلق یک چیز به فردی در جمله استفاده شوند. به عنوان مثال: “Is this your pen?” (این خودکار شماست؟)
 4. اشاره به اشیاء: این گرامرها می‌توانند برای اشاره به اشیاء یا حتی مفاهیم و ایده‌ها استفاده شوند که مالکیت یا تعلق به یک فرد یا گروه از افراد دارند. به عنوان مثال: “The decision is ours” (تصمیم ما است).

حالت مثبت

گرامر possessive pronouns در انگلیسی

حالت مثبت این گرامرها زمانی استفاده می‌شود که مالکیت یا تعلق یک چیز به یک فرد یا گروه از افراد را نشان دهیم. در این حالت، possessive pronoun به عنوان صفت می‌آید و مستقیماً بعد از یک اسم ظاهر می‌شود یا به عنوان ضمیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

 • “This is my book.” (این کتاب من است.)
 • “Is this your bag?” (این کیف شماست؟)
 • “The dog wagged its tail.” (سگ دمش را می‌لرزاند.)
 • “This house is ours.” (این خانه مالکیت ما است.)
 • “Their opinions differ.” (دیدگاه‌های آن‌ها متفاوت است.)

در این مثال‌ها، possessive pronouns به عنوان صفت برای اشیاء یا افراد مورد استفاده قرار گرفته است.

حالت منفی

گرامر possessive pronouns در انگلیسی

حالت منفی این گرامرها برای نشان دادن عدم مالکیت یا تعلق یک چیز به یک فرد یا گروه از افراد استفاده می‌شود. در این حالت، از یک کلمه منفی مثل “not” یا “no” در ارتباط با possessive pronoun استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • “This is not my book.” (این کتاب من نیست.)
 • “That is not your bag.” (آن کیف شما نیست.)
 • “The cat is not its toy.” (گربه با این اسباب بازی بازی نمی‌کند.)
 • “This house is not ours.” (این خانه مالکیت ما نیست.)
 • “Their opinions do not matter.” (دیدگاه‌های آن‌ها اهمیتی ندارد.)

در این مثال‌ها، possessive pronouns در حالت منفی برای نشان دادن عدم مالکیت یا تعلق به یک فرد یا گروه از افراد استفاده شده است.

حالت سوالی

گرامر possessive pronouns در انگلیسی

حالت سوالی این گرامرها برای نشان دادن مالکیت یا تعلق یک چیز به یک فرد یا گروه از افراد استفاده می‌شود، اما در قالب یک سوال. در این حالت، از ترتیب کلمات متفاوت استفاده می‌شود و اغلب با استفاده از “whose” یا با استفاده از ترتیبی که possessive pronoun در ابتدای جمله قرار می‌گیرد، جمله به شکل سوالی در می‌آید. به عنوان مثال:

 • “Whose book is this?” (کتاب این کیست؟)
 • “Is this your bag?” (این کیف شماست؟)
 • “Whose car is parked outside?” (ماشینی که بیرون پارک شده، کیست؟)
 • “Is this house ours?” (این خانه مالکیت ماست؟)
 • “Whose opinions matter the most?” (دیدگاه‌های کی بیشترین اهمیت را دارد؟)

در این مثال‌ها، جملات به شکل سوالی برای پرسیدن درباره مالکیت یا تعلق یک چیز به یک فرد یا گروه از افراد استفاده شده است.

 کلاس های خصوصی و گروهی زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر-رشت

گرامر possessive pronouns در انگلیسی

موسسه زبان آفر، به عنوان مرکزی برای یادگیری زبان انگلیسی، کلاس‌های خصوصی و گروهی با کیفیت عالی ارائه می‌دهد.

این موسسه دارای اساتید ماهر و با تجربه است که به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مهارت‌های گفتاری، شنیداری، خوانداری و نوشتاری خود را بهبود ببخشند.

همچنین، با برنامه‌های آموزشی متنوع و جذاب، زبان آموزان از تجربه یادگیری لذت بخشی برخوردار می‌شوند. آفر به عنوان یکی از موسسات برجسته در حوزه یادگیری زبان، محیطی دوستانه و پشتیبانی فراوان برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند.