گرامر relative pronouns در انگلیسی

گرامر relative pronouns در انگلیسی

گرامر relative pronouns در انگلیسی

آموزش گرامر relative pronouns در انگلیسی

گرامر relative pronouns در انگلیسی

Relative pronouns در انگلیسی کلیدی برای ایجاد جملات معمولاً در جملات وابسته (relative clauses) استفاده می‌شوند. این افعال، کلمات یا عباراتی هستند که جملات مستقل را به یکدیگر وصل می‌کنند و جزئی از جمله قبلی را توصیف می‌کنند.

این نوع افعال شامل موارد زیر می‌شود:

 1. Who: معمولاً برای اشاره به اشخاص به کار می‌رود. مثال: “The person who is standing over there is my friend.”
 2. Whom: نسبت به “who” قرار دارد و برای اشاره به اشخاص استفاده می‌شود، اما در برخی موارد رسمی‌تر است. مثال: “The doctor whom I met yesterday was very friendly.”
 3. Which: برای اشاره به چیزها یا موارد غیرانسانی به کار می‌رود. مثال: “The book which is on the table is mine.”
 4. That: گاهی اوقات به جای “who” یا “which” به کار می‌رود و برای اشاره به اشخاص یا چیزها می‌باشد. مثال: “The car that is parked in front of the house is mine.”

این افعال به عنوان فاعل یا مفعول در جمله وابسته قرار می‌گیرند و به طور معمول بلافاصله بعد از آنها فعل ظاهر می‌شود. این نوع جملات معمولاً به جملات اصلی اطلاق می‌شوند و اطلاعات جدیدی را درباره موضوع جمله اصلی ارائه می‌دهند.

به طور کلی، جملات وابسته که از relative pronouns استفاده می‌کنند، برای ارتباط دادن اطلاعات اضافی یا توضیحات به جمله اصلی استفاده می‌شوند. این توضیحات می‌توانند اطلاعات در مورد شخص، چیز، زمان، مکان، و موارد دیگر را ارائه دهند.

برای مثال:

 1. “The woman who lives next door is a doctor.” در این جمله، “who lives next door” یک جمله وابسته است که اطلاعات بیشتری درباره “the woman” را ارائه می‌دهد.
 2. “The house that Jack built is very old.” در این جمله، “that Jack built” یک جمله وابسته است که به عنوان توضیحات بیشتری درباره “the house” ارائه می‌شود.

مهم است که در جملات وابسته، relative pronoun مطابقتی با شخص یا چیزی که به آن اشاره می‌کند داشته باشد و همچنین فاعل یا مفعول جمله وابسته را مشخص کند.

علاوه بر این، relative pronouns می‌توانند در جملات جداگانه نیز استفاده شوند، که به آنها relative clauses in isolation می‌گویند. در این صورت، این نوع جملات به عنوان جملات مستقل عمل می‌کنند و به تنهایی اطلاعات را ارائه می‌دهند. برای مثال:

 1. “Who is at the door?” در این جمله، “who” به تنهایی برای اشاره به شخصی که در در ایستاده است، استفاده شده است.
 2. “Which one do you prefer?” در این جمله، “which” به تنهایی برای اشاره به یکی از گزینه‌ها استفاده شده است.
 3. “That is not what I expected.” در این جمله، “that” به تنهایی برای اشاره به چیزی که منتظر آن نبودم، استفاده شده است.

در این جملات، relative pronouns به تنهایی به عنوان موضوع، فاعل، یا مفعول جمله عمل می‌کنند و جملات مستقلی را تشکیل می‌دهند.

لیست گرامر relative pronouns در انگلیسی

 1. Who: برای اشاره به اشخاص در جملات وابسته به کار می‌رود.
 2. Whom: یک شکل رسمی‌تر از “who” است که در برخی موارد به جای آن استفاده می‌شود.
 3. Which: برای اشاره به چیزها یا موارد غیرانسانی در جملات وابسته به کار می‌رود.
 4. That: برای اشاره به اشخاص یا چیزها در جملات وابسته به کار می‌رود، و در برخی موارد به جای “who” یا “which” استفاده می‌شود.

این لیست از relative pronouns شما را در درک و استفاده از آنها در جملات مختلف کمک می‌کند.

کاربرد

گرامر relative pronouns در انگلیسی

بدیهی است که relative pronouns برای اشاره به اشخاص، اشیاء، مکان‌ها، زمان‌ها، و حتی عبارات و مفاهیم استفاده می‌شوند. اینجا چند کاربرد اصلی آنها را بررسی می‌کنیم:

 1. توصیف و ارتباط با اشیاء یا اشخاص: Relative pronouns به ما اجازه می‌دهند تا اطلاعات جدیدی را در مورد اشخاص یا اشیاءی که در جمله اصلی مطرح شده‌اند، ارائه دهیم. برای مثال: “The book which I bought yesterday is very interesting.”
 2. توصیف و ارتباط با مکان‌ها: می‌توان از relative pronouns برای توصیف مکان‌ها یا مواقعیت‌های مکانی استفاده کرد. مثلاً: “This is the place where I met her.”
 3. توصیف و ارتباط با زمان‌ها: ما می‌توانیم از relative pronouns برای ارتباط با زمان‌ها و توصیف اتفاقات در زمان مشخص استفاده کنیم. برای مثال: “That was the day when everything changed.”
 4. مقایسه و تفاوت: Relative pronouns برای مقایسه و توضیح تفاوت‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال: “This is the movie that I liked, not the one that you recommended.”
 5. توصیف و ارتباط با فعالیت‌ها و ویژگی‌ها: این افعال می‌توانند برای توصیف فعالیت‌ها یا ویژگی‌های خاصی که مربوط به اشخاص یا اشیاء استفاده شوند. برای مثال: “She is the person who always helps others.”

با استفاده از relative pronouns، ما می‌توانیم جملات پیچیده‌تر و منطقی‌تری را ایجاد کنیم که اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهند.

حالت مثبت

گرامر relative pronouns در انگلیسی

بطور کلی، در حالت مثبت، relative pronouns برای توصیف و ارتباط با اشخاص، اشیاء، مکان‌ها، زمان‌ها، فعالیت‌ها و ویژگی‌ها استفاده می‌شوند. در اینجا چند مثال از استفاده relative pronouns در حالت مثبت:
 1. اشخاص:
  • “This is the man who helped me.”
  • “She is the friend whom I trust.”
 2. اشیاء:
  • “That is the book which changed my perspective.”
  • “This is the car that I bought yesterday.”
 3. مکان‌ها:
  • “Here is the spot where we first met.”
  • “This is the house where I grew up.”
 4. زمان‌ها:
  • “That was the day when we went to the beach.”
  • “This is the moment that I’ve been waiting for.”
 5. فعالیت‌ها و ویژگی‌ها:
  • “She is the person who always makes me laugh.”
  • “This is the project that I’ve been working on.”

همه این موارد، relative pronouns جملات وابسته را به جملات اصلی متصل می‌کنند و اطلاعات بیشتری در مورد اشخاص، اشیاء، مکان‌ها، زمان‌ها، فعالیت‌ها و ویژگی‌ها را ارائه می‌دهند.

حالت منفی

گرامر relative pronouns در انگلیسی

حالت منفی، relative pronouns برای منفی کردن جملات وابسته و ارتباطی که در آنها ارائه می‌شود، استفاده می‌شوند. در اینجا چند مثال از استفاده relative pronouns در حالت منفی:

 1. اشخاص:
  • “He is not the man who stole your wallet.”
  • “She is not the friend whom I dislike.”
 2. اشیاء:
  • “That is not the book which I recommended.”
  • “This is not the car that I want to buy.”
 3. مکان‌ها:
  • “This is not the place where we agreed to meet.”
  • “That is not the house where I used to live.”
 4. زمان‌ها:
  • “Yesterday was not the day when I received the news.”
  • “That is not the moment that I will forget.”
 5. فعالیت‌ها و ویژگی‌ها:
  • “She is not the person who always tells the truth.”
  • “This is not the project that I am interested in.”

در این حالت، relative pronouns جملات وابسته را به جملات اصلی منفی می‌کنند و اطلاعات منفی در مورد اشخاص، اشیاء، مکان‌ها، زمان‌ها، فعالیت‌ها و ویژگی‌ها را ارائه می‌دهند.

حالت سوالی

گرامر relative pronouns در انگلیسی

در حالت سوالی، relative pronouns برای پرسیدن درباره اطلاعات مربوط به اشخاص، اشیاء، مکان‌ها، زمان‌ها، فعالیت‌ها و ویژگی‌ها استفاده می‌شوند. این نوع جملات معمولاً به منظور درخواست اطلاعات بیشتر یا تاییدیه در مورد موضوع مطرح شده استفاده می‌شوند. در اینجا چند مثال از استفاده relative pronouns در حالت سوالی:

 1. اشخاص:
  • “Who is the man who helped you?”
  • “Whom did you meet at the party?”
 2. اشیاء:
  • “Which book did you recommend?”
  • “What is the car that you want to buy?”
 3. مکان‌ها:
  • “Where is the place where we agreed to meet?”
  • “Which house did you grow up in?”
 4. زمان‌ها:
  • “When was the day when you received the news?”
  • “What is the moment that you will never forget?”
 5. فعالیت‌ها و ویژگی‌ها:
  • “Who is the person who always tells the truth?”
  • “Which project are you interested in?”

در این حالت، relative pronouns به منظور پرسش درباره اطلاعات مختلف مانند اشخاص، اشیاء، مکان‌ها، زمان‌ها، فعالیت‌ها و ویژگی‌ها استفاده می‌شوند و ساختار جمله به منظور تولید سوالات شکل می‌گیرد.

یادگیری خصوصی زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر رشت

یادگیری خصوصی زبان انگلیسی در  موسسه زبان آفر به عنوان یک روش موثر برای بهبود مهارت‌های زبانی فرد است. در این روش، یک معلم یا مربی مجرب به طور تخصصی برنامه درسی را برای هر دانش‌آموز یا گروه کوچکی از دانش‌آموزان تدوین می‌کند. این برنامه درسی معمولاً بر اساس نیازها، سطح زبانی و اهداف شخصی فرد طراحی می‌شود.

در یادگیری خصوصی زبان انگلیسی موسسه زبان آفر، مزایای زیر وجود دارد:

 1. تمرکز بر نیازهای شخصی: برنامه درسی به طور خاص برای هر دانش‌آموز تنظیم می‌شود، که می‌تواند به بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت او کمک کند.
 2. پیشرفت سریعتر: با توجه به تمرکز بر روی نیازها و هدف‌های فرد، امکان دارد که فرد به سرعت‌تر پیشرفت کند.
 3. بهره‌وری بالا: زمان و انرژی بیشتری صرف موضوعاتی می‌شود که برای دانش‌آموز مهم است، بدون این که وقت برای موارد غیرضروری صرف شود.
 4. بازخورد شخصی: دانش‌آموزان از بازخورد شخصی و راهنمایی مستقیم مربی خود بهره‌مند می‌شوند، که این امر می‌تواند به بهبود سریع‌تر مهارت‌های زبانی کمک کند.
 5. انعطاف‌پذیری: برنامه درسی و زمانبندی می‌تواند به صورت انعطاف‌پذیر تنظیم شود تا با زمان و توانایی‌های دانش‌آموز سازگار باشد.

به طور کلی، یادگیری خصوصی زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر فرصتی است که به دانش‌آموزان امکان می‌دهد به طور موثر‌تر و با تمرکز بیشتری به بهبود مهارت‌های زبانی خود بپردازند.

برای شرکت در کلاس های خصوصی موسسه آفر همین حالا با ما تماس بگیرید.