صفت ها درآلمانی

صفت ها درآلمانی صفت ها درآلمانی گاهی اوقات برای بیان اسم‌ها نیاز داریم که آن را توصیف کنیم تا مخاطب به خوبی منظور ما را درک کند. در این صورت با به کاربردن صفات، به توصیف بهتر و دقیق‌تر اسم در جمله می‌پردازیم. ما در ادامه ی این مقاله مقداری از صفات در