گرامر comparative adjective در انگلیسی

گرامر comparative adjective در انگلیسی گرامر comparative adjective در انگلیسی آموزش گرامر comparative adjective در انگلیسی گرامر comparative adjective در انگلیسی صحبت کردن در مورد فرق بین دو چیز یا شرایط معمولاً نیاز به استفاده از "comparative adjectives" دارد. این نوع افعال نشان می‌دهند که یک چیز بیشتر یا کمتر از دیگری است.