گرامر future perfect در انگلیسی

گرامر future perfect در انگلیسی گرامر future perfect در انگلیسی آموزش گرامر future perfect در انگلیسی گرامر future perfect در انگلیسی Future perfect در زبان انگلیسی برای بیان عملی که در زمان آینده قبل از یک زمان خاص دیگر انجام خواهد شد، استفاده می‌شود. این زمان با استفاده از "will have + past