گرامر Present continuous در انگلیسی

گرامر Present continuous در انگلیسی گرامر Present continuous در انگلیسی آموزش گرامر Present continuous در انگلیسی گرامر Present continuous در انگلیسی Present continuous یکی از زمان‌های فعلی در انگلیسی است که برای بیان اعمال و رویدادهایی که در حال انجام هستند در زمان حال استفاده می‌شود. این زمان با استفاده از فرمول "am/is/are