گرامر present perfect continuous در انگلیسی

گرامر present perfect continuous در انگلیسی گرامر present perfect continuous در انگلیسی آموزش گرامر present perfect continuous در انگلیسی گرامر present perfect continuous در انگلیسی طرز استفاده از زمان حال کامل استمراری، یکی از پیچیده‌ترین مسائل دستور زبان است. این زمان زمانی است که برای اشاره به عملی که از گذشته شروع شده