گرامر relative pronouns در انگلیسی

گرامر relative pronouns در انگلیسی گرامر relative pronouns در انگلیسی آموزش گرامر relative pronouns در انگلیسی گرامر relative pronouns در انگلیسی Relative pronouns در انگلیسی کلیدی برای ایجاد جملات معمولاً در جملات وابسته (relative clauses) استفاده می‌شوند. این افعال، کلمات یا عباراتی هستند که جملات مستقل را به یکدیگر وصل می‌کنند و جزئی