آزمون TEF رشت

آزمون TEF رشت آزمون TEF رشت   TEF چیست؟(آزمون TEF رشت) آزمون TEF رشت آزمون TEF به معنای "Test d'évaluation de français" یا "Test of French Evaluation" است و یکی از معروف‌ترین آزمون‌های برای ارزیابی مهارت‌های زبان فرانسوی غیر‌فرانسوی‌زبانان است. این آزمون توسط CCIP (شهرتاجران صنایع و خدمات پاریس) در فرانسه توسعه و