میوه به ژاپنی

میوه به ژاپنی میوه به ژاپنی مردم بر این باورند که ارواح اجدادشان به خانه های خود می آیند تا در این زمان مجددا با خانواده شان دوباره متحد شوند. افراد در این روز خانه های خود را تمیز می کنند و انواع مختلف میوه ها و سبزیجات را در مقابل butsudan (آوارگان