موادغذایی درترکی استانبولی

موادغذایی درترکی استانبولی موادغذایی درترکی استانبولی ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه کشوری اروپایی آسیایی است که امروزه افراد زیادی قسط مهاجرت را به این کشور دارند. یکی از مهم ترین نیاز های مهاجران آشنایی با مواد غذایی این کشور است. زیرا این افراد برای انجام کارهای روزمره مانند خرید کردن به این