شغل به ترکی

شغل به ترکی شغل به ترکی یادگیری این زبان در سال های اخیر افزایش چشم گیری داشته است. امروزه ترکیه و کشوری مانند قبرس شرایط آموزشی و فرصت های اقتصادی خوبی در اختیار مهاجران قرارداده است. شغل ها از جمله مفاهیم پایه است که در روند یادگیری زبان ترکی به آن برمی خورید.