گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی آموزش گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی گرامر آینده ساده با استفاده از "be going to" برای بیان نقطه‌ی زمانی در آینده استفاده می‌شود. فرمول آن به