گرامر adverb در انگلیسی

گرامر adverb در انگلیسی گرامر adverb در انگلیسی آموزش گرامر adverb در انگلیسی گرامر adverb در انگلیسی اصطلاح "گرامر adverb" به قواعد و نحوه استفاده از قسمت‌هایی از گفتار در زبان انگلیسی که به عنوان adverb شناخته می‌شوند اشاره دارد. Adverbها کلماتی هستند که عموماً به افعال، صفت‌ها، adverbهای دیگر یا تمام جمله