گرامر enough و too در انگلیسی

گرامر enough و too در انگلیسی گرامر enough و too در انگلیسی آموزش گرامر enough و too در انگلیسی گرامر enough و too در انگلیسی باشه، شروع می‌کنیم! "Enough" و "too" هر دو صفت‌های تقویتی هستند که برای نشان دادن میزان یا حد مقبول یا نامطلوب چیزی در جمله استفاده می‌شوند. اما هر