گرامر future continuous در انگلیسی

گرامر future continuous در انگلیسی آموزش گرامر future continuous در انگلیسی فعل "future continuous" یا "آینده استمراری" به صورت "will be + ing form of verb" تشکیل می‌شود. این زمان برای بیان یک عمل یا وقوعی در آینده که در زمان خاصی آغاز شده و در آینده نیز همچنان ادامه دارد، استفاده می‌شود.