گرامر past continuous در انگلیسی

گرامر past continuous در انگلیسی گرامر past continuous در انگلیسی آموزش گرامر past continuous در انگلیسی گرامر Past Continuous یا گذشته استمراری برای بیان یک عمل یا وقوعی که در گذشته دور از زمان مشخصی انجام شده و در آن زمان، داشته استمرار داشته است، استفاده می‌شود. این زمان با استفاده از فعل