گرامر past perfect در انگلیسی

گرامر past perfect در انگلیسی گرامر past perfect در انگلیسی آموزش گرامر past perfect در انگلیسی گرامر Past Perfect برای نشان دادن اتفاقی که قبل از یک زمان مشخص در گذشته رخ داده استفاده می‌شود. این زمان از فعل "had" به عنوان فعل کمکی و شکل سوم فعل اصلی استفاده می‌کند. به عبارت