گرامر past perfect continuous در انگلیسی

گرامر past perfect continuous در انگلیسی گرامر past perfect continuous در انگلیسی آموزش گرامر past perfect continuous در انگلیسی زمان Past Perfect Continuous یکی از زمان‌های گرامری است که برای بیان فعلی که در یک زمان مشخص در گذشته شروع شده و تا زمان دیگری در گذشته ادامه داشته استفاده می‌شود. فرمول این