گرامر possessive pronouns در انگلیسی

گرامر possessive pronouns در انگلیسی گرامر possessive pronouns در انگلیسی آموزش گرامر possessive pronouns در انگلیسی گرامر possessive pronouns در انگلیسی در انگلیسی، possessive pronouns برای نشان دادن مالکیت یا تعلق یک چیز به فرد یا چیزی استفاده می‌شوند. این افعال شامل "my"، "your"، "his"، "her"، "its"، "our" و "their" می‌شوند. به عنوان