گرامر reflexive pronouns در انگلیسی

گرامر reflexive pronouns در انگلیسی گرامر reflexive pronouns در انگلیسی آموزش گرامر reflexive pronouns در انگلیسی گرامر reflexive pronouns در انگلیسی Reflexive pronouns در زبان انگلیسی برای نشان دادن ارتباط بین فاعل و فعل در یک جمله استفاده می‌شوند. این افعال به صورت خودکار رخ می‌دهند. به عنوان مثال، "He washed himself" یا