گرامر simple present در انگلیسی

گرامر simple present در انگلیسی گرامر simple present در انگلیسی آموزش گرامر simple present گرامر simple present در انگلیسی حال ساده یکی از اصولی‌ترین زمان‌های گرامری در زبان انگلیسی است و برای بیان عادات، رویدادهای عمومی و حقایق استفاده می‌شود. در این زمان، فعل به شکل پایه خود بدون تغییر به کار می‌رود،