گرامر To Be در انگلیسی

گرامر To Be در انگلیسی گرامر To Be در انگلیسی توضیح گرامر to be در انگلیسی "to be" یکی از افعال مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی است که برای بیان وجود، حالت، و وضعیت اشیاء، افراد، و مفاهیم استفاده می‌شود. این فعل در زمان حال (present), گذشته (past), و آینده (future) به