گرامر superlative adjective در انگلیسی

گرامر superlative adjective در انگلیسی گرامر superlative adjective در انگلیسی آموزش گرامر superlative adjective در انگلیسی گرامر superlative adjective در انگلیسی صفت‌های فوق‌العاده (superlative adjectives) نوعی از صفت‌ها هستند که برای نشان دادن بالاترین درجه یا مقدار یک ویژگی یا وضعیت از بین گروهی از اشیاء یا افراد استفاده می‌شوند. بطور کلی، این