احوال پرسی درایتالیایی

احوال پرسی درایتالیایی

احوال پرسی درایتالیایی

امروزه به دلیل گسترش شبکه های اجتماعی امکان برقراری ارتباط با سراسر دنیا فراهم شده است.بنابراین یکی از نیاز های مهم نحوه برقراری ارتباط کلامی با جوامع مختلف است.

یادگیری ایتالیایی در کشور ایتالیا شانس آشنایی با فرهنگ و تاریخ آن کشور را به شما می‌دهد.

در ادامه با چگونگی سلام علیک کردن به زبان ایتالیایی آشنا می شوید.

احوال پرسی درایتالیایی

Mi chiamo… (mee kee-amo) / اسم من… است

Grazie mille (gra-tsee mee-lay) / خیلی ممنونم

Grazie Alei (gra-tsee alay) / من هم از شما ممنونم

Arrivederci alla prossima / خدانگهدار بعدا همدیگر را خواهیم دید

Bella gionata oggi vero? / امروز هوا خیلی خوب است؟

Piacere (pee-a-chay-ray) / از دیدن شما خوشبختم

Mi sto divertendo molto / اوقات خوشی در اینجا دارم

Parla inglese? (par-la een-glay-say?) / آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟

Mi scusi (mee skoo-see) / معذرت می خواهم

Non lo so (non lo so)/ نمی‌دانم

Va bene (va be-nay)/ بسیار خوب

Non import (non eem-por-ta)/ مهم نیست

Non parlo italiano molto bene / من زیاد ایتالیایی بلد نیستم (non par-lo ital ee-ah-no mol-to beh-nay)

Potrebbe scrivermelo? / اگر امکان دارد این جمله را برای من یادداشت کنید (po-tre-bay skree-ver-may-lo?)

Mi scusi, non capiso (mee scoo-see non ka-pee-sko) / متوجه نمی‌شوم!

Potrebbe ripetere, per favore? / اگر امکان دارد مجددا تکرار کنید (po-tre-bay re-peh-the-reh per fa-vawr-ay?)

Salve!(sal-vay) / سلام

uongiorno (bu-on jour-no) / صبح بخیر

Buon pomeriggio (bu-on po-mer eej-jio) / بعداز ظهر بخیر

Buonasera (bu-on-a-say-ra) / عصر بخیر

Buonanotte (bu-ona-not-tay) / شب بخیر

Salve come va? (sal-vay ko-may va) / سلام حال شما چطور است؟

Lei di dov’e? (lay dee do-vay?) / شما اهل کجا هستید؟

Sono Americano/canadese/inglese / من آمریکای/ کانادایی/ انگلیسی هستم.

آموزش زبان ایتالیایی در آموزشگاه زبان آفر

آموزشگاه زبان آفر با دارا بودن کلاس های آنلاین و حضوری متنوع به صورت خصوصی و گروهی به همراه اساتید مجرب شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند.

در این مقاله با نحوه سلام احوال پرسی کردن در زبان ایتالیایی آشنا شدیم.ما در آموزشگاه زبان آفر به شما کمک می کنیم تا دیگر قواعد زبان ایتالیایی را به صورت کامل و اصولی بیاموزید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های حضوری و آنلاین آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.