اعداد درزبان ایتالیایی

اعداد درزبان ایتالیایی

اعداد درزبان ایتالیایی

یادگیری اعداد بخش مهمی از زبان ایتالیایی است.

در واقع شما در همان ابتدای یادگیری و آموزش زبان ایتالیایی باید با اعداد آن آشنا شوید.

این کار باید از اعداد ۱ تا ۱۰ آغاز و سپس به اعداد بزرگتر برسد.و سپس با اضافه نمودن برخی موارد به همین اعداد، سایر عددها را بسازید. بدین شکل هر عددی به زبان ایتالیایی قابل شمارش است.

اعداد درزبان ایتالیایی

نکته:C نشان دهنده عدد ۱۰۰ و M بیانگر عدد ۱۰۰۰ است.

Cento: صد (قرار گیری شکل ثابت کلمات ده گانه در کنار این کلمه، ضرایب صد گانه را تشکیل می‌دهد. مثلاً Quaranta + Cento باعث ایجاد عدد ۴۰۰ به صورت Quattrocento می‌شود.)

Mille: هزار (اگر چندین هزار وجود داشته باشد، از Mila استفاده می‌گردد؛ مثل Quattromila)

Milione: میلیون (اگر چندین میلیون وجود داشته باشد، از Milioni استفاده می‌شود؛ مثل Due Milioni)

Miliardo: میلیارد (اگر چندین میلیارد وجود داشته باشد، از Miliardi استفاده می‌گردد؛ مثل Settanta Miliardi)

اعداد ۰تا۵۹ ایتالیایی

uno – ۱ اونُ

due – ۲ دواِ

tre – ۳ ترِ

quatro – ۴ کوئََترُ

cinque – ۵ چینکواِ

sei – ۶ سِای

sette – ۷ سِتِّ

otto – ۸ اُتُّ

nove – ۹ نُوِ

dieci – ۱۰ دیئِچی

undici – ۱۱ اوندیچی

dodici – ۱۲ دُدیچی

tredici – ۱۳ ترِدیچی

quatrrodici – ۱۴ کوئَتُردیچی

quindici – ۱۵ کوایندیچی

sedici – ۱۶ سِدیچی

diciasette – ۱۷ دیچَسِتِّ

diciotto – ۱۸ دیچُتُّ

dicianove – ۱۹ دیچَنُوِ

venti – ۲۰ وِنتی

ventuno – ۲۱ وِنتونُ

ventidue – ۲۲ وِنتُ دواِ

ventitre – ۲۳ وِنتیترِ

ventiquatro – ۲۴ وِنتی کوئَترُ

venticinque – ۲۵ وِنتی چیتکواَ

ventisei – ۲۶ وِنتی سِای

ventisette – ۲۷ وِنتی سِتِّ

ventotto – ۲۸ وِنتُتُّ

ventinove – ۲۹ وِنتی نُوِ

trenta – ۳۰ ترِنتَ

trentuno – ۳۱ ترِنتونُ

trentadue – 32 ترِنتَ دواِ

trentatre – ۳۳ ترِنتَ ترِ …

trentotto – ۳۸ ترِنتُتُّ

trentanove – ۳۹ ترِنتَنُوِ

quaranta – ۴۰ کوئَرَنتَ

quarantuno – ۴۱ کوئَرَنتونُ

quarantadue – ۴۲ کوئَرَنتَدواِ

quarantatre – ۴۳ کوئَرَنتَترِ

quarantotto – ۴۸ کوئَرَنتُتُّ

quarantanove – ۴۹ کوئَرَنتَنُوِ

cinquanta – ۵۰ چینکوئَنتَ

cinquantuno – ۵۱ چینکوئَنتونُ

cinquntadue – ۵۲ چینکونتَدواِ

cinquantotto – ۵۸ چینکوئَنتُتُّ

cinquantanove – ۵۹ چینکوءَنتَنُوِ

اعداد۶۰تا۲۰۰۰۰۰۰

sessanta – ۶۰ سِسَّنتَ

sessantuno – ۶۱ سِسَّنتونُ

sessantadue – ۶۲ سِسَّنتَدواِ

sessantotto – ۶۸ سِسَّنتُتُّ

sessantanove – ۶۹ سِسَّنتَنُوِ

settanta – ۷۰ سِتَّنتَ

settantuno – ۷۱ سِتَّنتونُ

settantadue – ۷۲ سِتَّنتَدواِ

settantotto – ۷۸ سِتَّنتُتُّ

settantanove – ۷۹ سِتَّنتَنُوِ

ottanta – ۸۰ اُتَّنتَ

ottantuno – ۸۱ اُتَّنتونُ

ottantadue – ۸۲ اُتَّنتَدواِ

ottantotto – ۸۸ اُتَّنتُتُّ

ottantanove – ۸۹ اُتَّنتَنُوِ

novanta – ۹۰ نُوَنتَ

novantuno – ۹۱ نُوَنتونُ

novantadue – ۹۲ نُوَنتَدواِ

novantatre – ۹۳ نُوَتَتراِ novantadue – ۹۴ نُوَنتَدواِ

novantotto – ۹۸ نُوَنتُتُّ

novantanove – ۹۹ نُوَنتَنُوِ

cento – ۱۰۰ چِنتُ

centuno – ۱۰۱ چِنتونُ

cento novantanove – ۱۹۹ چِنتُ نُوَنتَنُوِ

duecento – ۲۰۰ دواِچِنتُ

duecento cinquantuno – ۲۵۱ دواِچِنتُ چینکوئِنتونُ

trecento – ۳۰۰ ترِچِنتُ

trecento uno – ۳۰۱ ترِچِنتُ اونُ

quatrocento – ۴۰۰ کوئِترُچِنتُ

mille – ۱۰۰۰ میلِّ

mille cinquecento sessantotto – ۱۵۶۸ میلِّ چینکواِ چنتُ سِسَّنتُتُّ …

duemilla – ۲۰۰۰ دواِمیلَّ …

tremilla – ۳۰۰۰ ترِمیلَّ …

millione – 1,000,000 میلّیئُنِ …

duemillioni – 2,000,000 دواِ میلّیئُنی

آموزش زبان ایتالیایی در آموزشگاه زبان آفر

آموزشگاه زبان آفر با دارا بودن کلاس های آنلاین و حضوری متنوع به صورت خصوصی و گروهی به همراه اساتید مجرب شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند.

تیم آموزشگاه زبان آفر با برنامه ریزی دقیق درسی به شما در یادگیری این زبان کمک می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برگزاری کلاس ها با ما در تماس باشید.