اعداد درزبان چینی

اعداد درزبان چینی

اعداد درزبان چینی

زبان چینی یکی از جالب ترین سیستم های و ساختار های زبانی را در دنیا دارد.

اشکال و یا کاراکتر ها نشان دهنده اعداد در زبان چینی هستند. یادگیری زبان چینی شاید بیشتر از هر زبان دیگری در تقویت حافظه شما کمک کند .

زبان چینی اولین زبان پر گوینده در دنیاست و تبدیل شدن کشور چین به یک ابر قدرت اهمیت یادگیری این زبان را در جهان چندین برابر کرده است.

در این مقاله سعی داریم اعداد زبان چینی را به شما آموزش دهیم.

اعداد درزبان چینی

اعداد ۰تا۹ زبان چینی

۰ 零 Líng
۱ 一 Yī
۲ 二 Èr
۳ 三 Sān
۴ 四 Sì
۵ 五 Wǔ
۶ 六 Liù
۷ 七 Qī
۸ 八 Bā
۹ 九 Jiǔ

اعداد۱۰تا۱۹ زبان چینی

۱۰ 十 Shí
۱۱ 十一Shí yī
۱۲ 十二 Shí èr
۱۳ 十三 Shí sān
۱۴ 十四 Shí sì
۱۵ 十五 Shí wǔ
۱۶ 十六 Shí liù
۱۷ 十七 Shí qī
۱۸ 十八 Shí bā
۱۹ 十九 Shí jiǔ

اعداد۲۰تا۵۰

۲۰ 二十 Èr shí
۲۱ 二十一 Èr shí yī
۲۲ 二十二 Èr shí èr
۲۳ 二十三 Èr shí sān
۲۴ 二十四 Èr shí sì
۲۵ 二十五 Èr shí wǔ
۲۶ 二十六 Èr shí liù
۲۷ 二十七 Èr shí qī
۲۸ 二十八 Èr shí bā
۲۹ 二十九 Èr shí jiǔ
۳۰ 三十 Sān shí
۳۱ 三十一 Sān shí yī
۳۲ 三十二 Sān shí èr
۳۳ 三十三 Sān shí sān

۳۴  三十四 Sān shí sì
۳۵  三十五 Sān shí wǔ
۳۶  三十六 Sān shí liù
۳۷  三十七 Sān shí qī
۳۸  三十八 Sān shí bā
۳۹  三十九 Sān shí jiǔ
۴۰  四十 Sì shí
۴۱  四十一 Sì shí yī
۴۲  四十二 Sì shí èr
۴۳  四十三 Sì shí sān
۴۴  四十四 Sì shí sì
۴۵  四十五 Sì shí wǔ
۴۶  四十六 Sì shí liù
۴۷  四十七 Sì shí qī
۴۸  四十八 Sì shí bā
۴۹  四十九 Sì shí jiǔ
۵۰  五十 Wǔ shí
۵۱  五十一 Wǔ shí yī
۵۲  五十二 Wǔ shí èr
۵۳  五十三 Wǔ shí sān
۵۴  五十四 Wǔ shí sì
۵۵  五十五 Wǔ shí wǔ
۵۶  五十六 Wǔ shí liù
۵۷  五十七 Wǔ shí qī
۵۸  五十八 Wǔ shí bā
۵۹  五十九 Wǔ shí jiǔ

اعداد۶۰تا۱۰۰

۶۰  六十 Liù shí
۶۱  六十一 Liù shí yī
۶۲  六十二 Liù shí èr
۶۳  六十三 Liù shí sān
۶۴  六十四 Liù shí sì
۶۵  六十五 Liù shí wǔ
۶۶  六十六 Liù shí liù
۶۷  六十七 Liù shí qī

۶۸ 六十八 Liù shí bā
۶۹ 六十九 Liù shí jiǔ
۷۰ 七十 Qī shí
۷۱ 七十一 Qī shí yī
۷۲ 七十二 Qī shí èr
۷۳ 七十三 Qī shí sān
۷۴ 七十四 Qī shí sì
۷۵ 七十五 Qī shí wǔ
۷۶ 七十六 Qī shí liù
۷۷ 七十七 Qī shí qī
۷۸ 七十八 Qī shí bā
۷۹ 七十九 Qī shí jiǔ
۸۰ 八十 Bā shí
۸۱ 八十一 Bā shí yī
۸۲ 八十二 Bā shí èr
۸۳ 八十三 Bā shí sān
۸۴ 八十四 Bā shí sì
۸۵ 八十五 Bā shí wǔ
۸۶ 八十六 Bā shí liù
۸۷ 八十七 Bā shí qī
۸۸ 八十八 Bā shí bā
۸۹ 八十九 Bā shí jiǔ
۹۰ 九十 Jiǔ shí
۹۱ 九十一 Jiǔ shí yī
۹۲ 九十二 Jiǔ shí èr
۹۳ 九十三 Jiǔ shí sān
۹۴ 九十四 Jiǔ shí sì
۹۵ 九十五 Jiǔ shí wǔ
۹۶ 九十六 Jiǔ shí liù
۹۷ 九十七 Jiǔ shí qī
۹۸ 九十八 Jiǔ shí bā
۹۹ 九十九 Jiǔ shí jiǔ
۱۰۰ 一百 Yì bǎi

آموزش زبان چینی در آموزشگاه زبان آفر

یادپگیری زبان چینی برای افرادی که قصد سفر و یا مهاجرت به این کشور آسیایی را دارند حائز اهمیت است.

یادگیری اصولی این زبان مستلزم شرکت در کلاس های آکادمیک می باشد.

آموزشگاه زبان آفر با تشکیل کلاس های حضوری و آنلاین زبان چینی به شما در یادگیری این زبان کمک می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های خصوصی و گروهی آموزشگاه آفر با ما در تماس باشید.