الفبادرزبان کره ای

الفبادرزبان کره ای

الفبادرزبان کره ای

به طور کلی به حروفی که در یک زبان استفاده می‌شوند، الفبا می‌گویند.

نمادهایی که برای نوشتن استفاده می‌شوند حروف نامیده می‌شوند.

هرحرف نشان دهنده یک صدا یا واج است که در زبان گفتاری استفاده می‌شود.

الفبای کره ای دارای حروف مرکب می باشد که هر یک از آن ها از دو حرف اصلی تشکیل شده است و همچنین دارای چهارده حرف برای صامت های اصلی و ده حرف برای مصوت های اصلی می باشد.

در این مقاله قصد داریم حروف الفبای زبان کره ای را آموزش دهیم.

الفبادرزبان کره ای

ㅏبا صدای «آ»
ㅑبا صدای «یا»
ㅓبا صدای «ُ»
ㅕبا صدای «یُ»
ㅗ با صدای «ُ»
ㅛ با صدای «یُ»
ㅜ با صدای «او» کشیده
ㅠ با صدای «یو»
ㅡ با صدای «او» کوتاه
ㅣبا صدای «ای» کشیده

ㄱ با صدای «ک» یا «گ»
ㄴ با صدای «ن»
ㄷبا صدای «ت» یا «د»
ㄹ با صدای «ر» یا «ل»
ㅁ با صدای «م»
ㅂ با صدای «ب» یا «پ»
ㅅ با صدای «س» و «ش»
ㅇدر ابتدای هجا بی‌صدا
ㅈ با صدای «چ» یا «ج»
ㅊ با صدای «چ»
ㅋ با صدای «ک»
ㅌ با صدای «ت»
ㅍ با صدای «پ»
ㅎ با صدای «ه»

حروف بی‌صدا و تشدید دار

ㄲ به شکل «ک»مشدد تلفظ می‌شود.

ㄸ به شکل «ت»مشدد تلفظ می‌شود.

ㅃ به شکل «پ» مشدد تلفظ می‌شود.

ㅆ بین «س» و «ش» تلفظ می‌شود.

ㅉ بین «چ» و «ج» تلفظ می‌شود.

آموزش زبان کره ای در آموزشگاه زبان آفر

یادگیری زبان کره ای مستلزم برگزاری کلاس های باکیفبت به همراه استادان مجرب می باشد.

متن بالا گوشه ای از قواعد زبان کره ای بود که امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد.

استادان آموزشگاه زبان آفر به شما در یادگیری این زبان کمک می کنند.

برای اطلاع از روند کلاس های زبان کره ای با ما در تماس باشید.