ساعت به ایتالیایی

ساعت به ایتالیایی

ساعت به ایتالیایی

یادگیری زمان  یک فرصت مناسب برای تعامل بهتر با مردم ایتالیایی زبان برای کسانی که قصد سفر به این کشور را دارند فراهم می آورد.

زمان یکی از مباحثی است که ممکن است هریک از ما برای برنامه ریزی و اطلاع از زمان دقیق یک دیدار ساده، برگزاری رویدادها و یا حتی جلسات کاری خود، به آن احتیاج داشته باشیم.

در این مقاله قصد داریم با زمان های مختلف در ایتالیایی آشنا شویم.

ساعت

Tre e un quarto                                            سه و ربع

Quattro e venti minuti                                   چهار و بیست دقیقه

Cinque e venti cinque minuti                        پنج و بیست وپنج دقیقه

Meaa’ora prima                                                  نیم ساعت قبل

         Circa due ore                                                   حدود دو ساعت

        Piu di dici minuti                                           بیشتر از ده دقیقه

     Meno di  trenta secondi                                   کمتر از سی ثانیه

            Va avanti                                                        جلو میره

                Va dietro                                                       عقب میمونه

Mezzo notte                                                    نصفه شب

Sei e quaranta minuti del pomeriggio            شش وچهل دقیقه بعد از ظهر

Uno e quaranta minuti del pomeriggio            یک و چهل دقیقه بعد از ظهر

    In cinque minuti                                                در پنج دقیقه

             In un quarto                                                         در یک ربع

 Sei e mezzo                                               شش و نیم

Manca venti cinque minuti alle sette            بیست وپنج دقیقه به هفت

Cinque minuti alle undici                             پنج دقیقه به یازده

Manca venti minuti alle otto                        بیست دقیقه به هشت

Manca un quarto alle nove                                 یک ربع به نه

Dieci minuti alle diechi                                   ده دقیقه به ده

        Mezzo giorno                                            دوازده(ظهر)

Che ora e’?                                               ساعت چنده؟

Scusi, mi puodire che ora e’?                  ببخشید، میشه بگید ساعت چنده؟

E l’una e cinque                                       یک و پنح دقیقه

Sono due e mezzo                                      دو و نیمه

آموزش زبان ایتالیایی در آموزشگاه زبان آفر

یادگیری زبان ایتالیایی مستلزم برگزاری کلاس های باکیفبت به همراه استادان مجرب می باشد.

زبان ایتالیایی از جمله زبان های خوش آوای اروپایی محسوب می شود.

استادان آموزشگاه زبان آفر به شما در یادگیری این زبان اروپایی کمک می کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های حضوری و آنلاین آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.