ساعت هادر ژاپنی

ساعت هادر ژاپنی

ساعت هادر ژاپنی

اگر به هر دلیلی قصد مهاجرت به کشور ژاپن را دارید برای کار های ساده ای مثل تنظیم قرار ملاقات نیاز به یادگیری قوانین ساعت دارید.

یادگیری ساعت از جمله قواعد پایه زبان های مختلف از جمله ژاپنی محسوب می شود.

در این مقاله با ساعت در زبان ژاپنی آشنا می شوید.

ساعت هادر ژاپنی

اعدادی که به چند روش خوانده می شوند:

۴ yon, shi, yo よん、し、よ
۷ nana, shichi なな、しち
۹ kuu, ku きゅう、く

نحوه خواندن این اعداد برای ساعت ها:

ساعت چهار yo-ji
ساعت هفت shichi-ji しち
ساعت نُه ku-ji

دقیقه ها:

ペルシア [فارسی] 日本語 [ژاپنی] 読み [روماجی]
دقیقه صفر 0分 (〇分) rē-fun / zero-fun
یک دقیقه 1分 (一分) ip-pun
دو دقیقه 2分 (二分) ni-fun
سه دقیقه 3分 (三分) san-pun
چهار دقیقه 4分 (四分) yon-pun
پنج دقیقه 5分 (五分) go-fun
شش دقیقه 6分 (六分) rop-pun
هفت دقیقه 7分 (七分) nana-fun
هشت دقیقه 8分 (八分) hap-pun
نُه دقیقه 9分 (九分) kyū-fun
ده دقیقه 10分 (一〇分) jup-pun
یازده دقیقه 11分 (一一分) jūip-pun
بیست دقیقه ۲۰分 (二〇分) nijup-pun
بیست و سه دقیقه ۲۳分 (二三分) ni jūsan-pun
سی دقیقه ۳۰分 (三〇分) sanjup-pun
سی و پنج دقیقه ۳۵分 (三五分) sanjūgo-fun
چهل دقیقه ۴۰分 (四〇分) yonjup-pun
چهل و هفت دقیقه ۴۷分 (四七分) yonjūnana-fun
پنجاه دقیقه ۵۰分 (五〇分) gojup-pun
پنجاه و نُه دقیقه ۵۹分 (五九分) gojūkyū-fun
نیم (ساعت) han
چند دقیقه؟ 何分 nan-pun

ساعت:

ペルシア [فارسی] 日本語 [ژاپنی] 読み [روماجی]
دقیقه صفر 0分 (〇分) rē-fun / zero-fun
یک دقیقه 1分 (一分) ip-pun
دو دقیقه 2分 (二分) ni-fun
سه دقیقه 3分 (三分) san-pun
چهار دقیقه 4分 (四分) yon-pun
پنج دقیقه 5分 (五分) go-fun
شش دقیقه 6分 (六分) rop-pun
هفت دقیقه 7分 (七分) nana-fun
هشت دقیقه 8分 (八分) hap-pun
نُه دقیقه 9分 (九分) kyū-fun
ده دقیقه 10分 (一〇分) jup-pun
یازده دقیقه 11分 (一一分) jūip-pun
بیست دقیقه ۲۰分 (二〇分) nijup-pun
بیست و سه دقیقه ۲۳分 (二三分) ni jūsan-pun
سی دقیقه ۳۰分 (三〇分) sanjup-pun
سی و پنج دقیقه ۳۵分 (三五分) sanjūgo-fun
چهل دقیقه ۴۰分 (四〇分) yonjup-pun
چهل و هفت دقیقه ۴۷分 (四七分) yonjūnana-fun
پنجاه دقیقه ۵۰分 (五〇分) gojup-pun
پنجاه و نُه دقیقه ۵۹分 (五九分) gojūkyū-fun
نیم (ساعت) han
چند دقیقه؟ 何分 nan-pun

آموزش زبان ژاپنی در آموزشگاه زبان آفر

اگر شما هم جز افراد علاقه مند به یادگیری زبان ژاپنی هستید می توانید با شرکت در کلاس های خصوصی و گروهی آموزشگاه زبان آفر با این زبان سخت اما شیرین بیشتر آشنا شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس های ژاپنی آموزشگاه زبان آفر با ما در ارتباط باشید.